6 krajów. 8 organizacji.Wspólne cele:

 

1. działać w twórczy i partnerski sposób,
2. używać innowacyjnych/nowoczesnych metod współpracy,
3. promować i wspierać działania społeczne poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami interpersonalnymi
.

W kontekście europejskiego kryzysu społeczno-gospodarczego i zwiększonego ryzyka wykluczenia społecznego, jednym z najważniejszych zadań polityki społecznej wobec osób dorosłych i osób starszych / niepełnosprawnych jest promowanie umiejętności osobistych, tworzenie warunków do wdrażania i wzmacniania osobistych postaw. Problemy zidentyfikowane w tym projekcie są wynikiem analizy przeprowadzonej z partnerami podczas spotkania w Warszawie. Żyjąc w różnych rzeczywistościach wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że musimy włączyć do społeczeństwa grupy słabych jednostek. Celem tego projektu jest zdefiniowanie, wymiana i wdrożenie dobrych praktyk w celu ich włączenia.

Oczekujemy, że 8 organizacji zapozna się i wdroży co najmniej 1-2 nowe podejścia do integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z organizacji partnerskich odpowiednich do wdrożenia w codziennej pracy i oddziałujących korzystnie na ich beneficjentów.

Napiszemy „Poradnik dobrych praktyk” zgodnie z osiągnięciami naszego projektu i podzielimy się wynikami naszego projektu oraz nakręcimy krótkie filmy, w których przedstawimy historie sukcesu naszych beneficjentów. Filmy zostaną przesłane na YouTube.

Cele projektu będą realizowane poprzez: stałą wymianę informacji i współpracę podczas międzynarodowych spotkań i pomiędzy nimi.

Rezultatem projektu będą: raporty, wszystkie materiały zebrane dla „Przewodnika dobrych praktyk”, filmy z wydarzeń i filmy z historiami sukcesu naszych uczestników. Rezultatem projektu będzie również integracja uczestników projektu (profesjonalna lub społeczna) wymiana dobrych praktyk podczas spotkań, poprawa sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim, internacjonalizacja działań organizacji uczestniczących w projekcie oraz możliwość utworzenia sieci organizacji stale współpracujących ze sobą po zakończeniu projektu.

Strona projektu: yes-we-can.com.pl

Projekt Yes We Can jest realizowany w ramach Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w okresie od 1.11.2018 do 31.12.2021 przez: FUNDACJA DOM (koordynacja) oraz Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddzial w Lublinie, Comunitatea Armana din Romania – filiala Bucuresti (Rumunia), Agape Social Cooperative Onlus (Włochy), CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER ADULTI NUORO (Włochy), Maison d’Afrique (Luksemburg), Pancyprian Association of Single Parent Families & Friends (Cypr), Women’s Association For African Networking and Development (Wlk. Brytania).

Skomentuj